Què fem?

Ens organitzarem en diverses comissions encarregades de gestionar les diferents parts del projecte:

Comissió de projecte i coordinació: Encarregats de definir les bases del Projecte i posar en comú quina serà la informació que es voldrà traslladar a tercers. Coordinar les diferents comissions per tal de presentar-ho després a Interampes.

Estudi de les necessitats reals del poble i establir-ne l’ordre de prioritats, realitzat per una comissió d’educadors.

Comissió de transparència.

Comissió de comunicació, publicitat, imatge, divulgació, xarxes socials, material gràfic.

Comissió d’escoles: Es treballaran aquí els projectes a nivell de Centre, en el marc del projecte educatiu.

Comissió d’activitats culturals i esportives: Encarregats de posar-se en contacte amb les diferents entitats i els centres privats del poble que puguin ajudar amb l’organització d’actes, esdeveniments i col·laboracions.

Comissió comerç i empreses.

Comissió sensibilització. Organitzar xerrades, tallers…

Comissió merchandising.

Comissió festa Marató per a la Diversitat.

Detectar Necessitats

Els professionals de cada centre exposaran les necessitats de recursos.

Hi haurà una comissió avaluadora, que amb una visió més global, analitzarà i prioritzarà aquestes demandes i farà una proposta d’on destinar aquests recursos.

Educar en la diversitat

Aquest model d’escola inclusiva es fonamenta en la creença que educar en la diversitat, no només garanteix una societat més digna i justa, sino que aporta a tota la comunitat educativa unes vivències que són font d’enriquiment personal i d’aprenentatge.

La inclusió implica la possibilitat d’aprendre els uns dels altres. Per això en una aula amb alumnes d’educació especial hi ha més valors, perquè la convivència en la diversitat afavoreix l’equitat, la tolerància i l’acceptació de les diferències de les persones com un fet propi de la nostra societat.

L’escola inclusiva és flexible i oberta a la diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatge i promou el treball cooperatiu, l’ensenyament multinivell, la tutoria entre iguals, el treball de l’educació emocional i l’educació en valors.

Filosofia de la Marató

La Marató vol unir tot un poble en una mateixa causa, recollir fons, per a millorar l’atenció de l’alumnat amb diversitat de necessitats, en els nostres centres educatius.

Les activitats i actes que proposem són totalment inclusius, pensats per a gaudir en companyia dels nostres veïns. Com a societat plural busquem que centres, entitats, comerços, empreses i administracions col·laborin de manera conjunta per donar suport a aquesta causa.

Paraules clau que identifiquen aquest projecte:
Recursos per atendre la diversitat, sensibilització envers la inclusió, projecte comunitari inclusiu, cooperació entre entitats i centres privats.

Valors clau del projecte:
Solidaritat, participar i pertinença a la comunitat educativa, empatia, compromís social.

Com es pot col·laborar?

La col·laboració a la Marató la podem fer de diferents maneres, en funció de la disponibilitat i implicació amb el Projecte que cada veí/ïna li sembli que pot aportar:

Econòmicament

Donació al Número de compte corrent de l’Associació.

Participant en les diferents activitats proposades amb l’Objectiu de recollir fons.

Aportant material i/o recursos per a les diferents activitats proposades.

Voluntariat: en diferents modalitats

Participant activament en una o diverses comissions, les de gestió o organitzatives d’actes.

Com a dinamitzador d’actes el dia de la Marató.

Els voluntaris interessats es poden apuntar a les secretaries d’AFA dels diferents centres en la modalitat que considerin, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça: voluntariat@….

Aquests voluntaris, seran convocats a mitjans de febrer per a explicar-los les tasques a realitzar.

X